Fotonaponske elektrane

Izrađujemo projekte za fotonaponske elektrane, te vršimo montažu istih.

Osnova za pretvorbu  solarne energije zračenja Sunca u električnu energiju je foto-naponski paneli. Foto naponski paneli proizvode istosmjernu električnu energiju koju dalje invertiramo u izmjeničnu preko invertera i potom je šaljemo u potrošnju. Izmjeničnu električnu energiju možemo koristiti direktno za potrošnju ili je predati u distributivnu mrežu kao u našem projektu.

Ukoliko foto električnu energiju predajemo u distributivnu mrežu moramo se pridržavati svih propisanih normi i standarda koji važe u BiH i FBiH odnosno u kantonu i općini.

Elektroenergetska postrojenja koja su spojena na javnu distributivnu mrežu moraju zadovoljiti uvjete koje nalaže distributer električne energije na čiju se mrežu spaja. Takva postrojenja imaju za cilj proizvodnju električne energije za prodaju.

 

Fotonaponske elektrane imaju pozitivan utjecaj na okolinu, a njihovom upotrebom smanjuju se emisije stakleničkih plinova.

 

Solarna elektrana proizvodi zelenu energiju, odnosno energiju iz obnovljivih izvora,  koja radi na principu akumulacije sunčeve svjetlosti, fotoelektričnog efekta koji opisuje oslobađanje pozitivnih i negativnih naboja kada svijetlo osvijetli površinu, a ne na refleksiji i samim tim ne potpada pod objekte koji podliježu proceduri izdavanja okolinske dozvole.

PROJEKTIRANJE, GRAĐEVINSKA OPERATIVA U VISOKO I NISKOGRADNJI, PROIZVODNJA, TRGOVINA

galerija

Kulina Bana b.b, 72230 Žepče, BiH
Pon - Pet: 7:00-15:30
ting@tingzepce.ba
+387 (32) 881-451
© 2020 Dev Solutions